close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • Aktualności

    Informacje o aktualnych wydarzeniach i bieżącej działalności Przedstawicielstwa

    Organizacje Międzynarodowe w Genewie

    Informacje o organizacjach i innych strukturach międzynarodowych w Genewie, a także o zatrudnieniu w nich i zamówieniach publicznych

    Przedstawicielstwo

    Informacje o ambasadorze, strukturze przedstawicielstwa, zasadach odbywania praktyk i staży oraz dane kontaktowe.

  • PRAKTYKI I STAŻE

  • Zapraszamy studentów ostatnich lat studiów do odbywania praktyk w Stałym Przedstawicielstwie. Proponujemy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem placówki oraz struktur ONZ i innych organizacji międzynarodowych w Genewie.

     

     

    Warunki przyjęcia na praktyki

     

     

    • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
    • status studenta ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (III studiów licencjackich); jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich (jednolite-pięcioletnie), studiów drugiego stopnia (uzupełniające-magisterskie); studiów trzeciego stopnia (doktoranckie) lub studiów podyplomowych;
    • kierunek studiów związany z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
    • biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

     

    Zasady odbywania praktyk

     

    • Praktyki trwają od 4 do 12 tygodni, w godzinach od 9:00-13:00 i 14:00-18:00.
    • Praktyki są nieodpłatne, placówka nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania praktyki.

     

    Proces aplikacyjny

     

    • Zgłoszenia na praktykę zainteresowany kandydat dokonuje bezpośrednio do Stałego Przedstawicielstwa RP w Genewie. Komplet dokumentów należy przesłać na adres mailowy: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl lub pocztą tradycyjną, z dopiskiem "Praktyki" na adres:

      Mission Permanente de la Republique de Pologne
      l'Ancienne Route 15
      1218 Grand-Saconnex
      Genève/Suisse

    • Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością odbycia praktyk w Stałym Przedstawicielstwie RP w Genewie stosowne aplikacje należy składać z co najmniej  dwu miesięcznym wyprzedzeniem.

    • Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje Kierownik Placówki.

    • O zakwalifikowaniu się na praktykę kandydaci informowani są mailowo.

    • Wysyłając zapytanie o możliwość odbycia praktyki prosimy o wskazanie dogodnego Państwu terminu praktyk.

    • Lista dokumentów stanowiących łącznie zgłoszenie na praktykę:

      1. List motywacyjny adresowany do Kierownika Placówki,

      2. CV z załączonym zdjęciem,

      3. Formularz aplikacyjny (załącznik nr 5, 7, 8 do Zarządzenia Ministra SZ  nr 13),

      4. Fotokopia paszportu lub dowodu osobistego oraz legitymacji studenckiej,

      5. Zaświadczenie/umowa, o współpracy w zakresie praktyk studenckich, zawodowych, absolwenckich, wystawione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich lub zaświadczenie wystawione przez władze szkoły w przypadku praktyk zawodowych - zgodne ze wzorem zawartym w odpowiednim formularzu aplikacyjnym .(Załącznik nr 4, 6, 8, 9 do Zarządzenia Ministra SZ  nr 13),

      6. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru .(załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra SZ  nr 13),

      7. Oświadczenie odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra SZ  nr 13),

      8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia),

      9. Zaświadczenie o niekaralności, które należy wysłać listem poleconym do Biura Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleja J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa), a kopię do  SP RP w Genewie.

      10. Rekomendacja rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej, dyplomowej, doktorskiej.

    • Dokumenty należy zredagować wyłącznie w j. polskim.

    • Ubezpieczenie zdrowotne - po zakwalifikowaniu do odbycia stażu, wymagane będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ważnego na okres odbywania stażu.

    • NIEKOMPLETNE APLIKACJE NIE SĄ ROZPATRYWANE.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: