close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY

 •  

  Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) powstała - podobnie jak Liga Narodów - na mocy Traktatu Wersalskiego w 1919 r. U podstaw jej utworzenia legła m.in. potrzeba przeprowadzenia reformy społecznej po I Wojnie Światowej i powszechne przekonanie, że reforma ta musi zostać przeprowadzona na szczeblu międzynarodowym. Znalazło to odzwierciedlenie w Konstytucji MOP, której  Preambuła mówi: „pokój powszechny i trwały może być zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej”.
   
  W 1944 r. podczas odbywającej się w Filadelfii, Międzynarodowej Konferencji Pracy przyjęto tzw. Deklarację Filadelfijską, drugi po Konstytucji akt statutowy Organizacji. Fakt ten spowodował przedefiniowanie dążeń i celów MOP poprzez przyjęcie następujących zasad: praca nie jest towarem; wolność słowa i zrzeszania się są warunkiem nieodzownym trwałego postępu; ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi zagrożenie dla dobrobytu wszystkich.
   
  W 1946 r., MOP stała się pierwszą wyspecjalizowaną agendą nowo powstałej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z okazji 50-tej rocznicy powstania, w 1969 r. została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

   

  MOP charakteryzuje się unikalną w systemie Narodów Zjednoczonych trójstronną strukturą w której przedstawiciele pracodawców i pracowników - „partnerzy społeczni" w gospodarce - mają głos równy głosom rządowym w sprawie kształtowania polityki i programów Organizacji.
   
  Międzynarodowe standardy pracy oraz ogólna polityka MOP przyjmowane są podczas odbywających się corocznie sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Konferencja stanowi również międzynarodowe forum do dyskusji na temat problemów pracy i społecznych na świecie.
   
  Pracami MOP kieruje Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli 28 rządów, 14 członków reprezentujących pracowników i 14 reprezentujących pracodawców. Organ ten odbywa spotkania w Genewie trzy razy w roku. Decyduje on o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji polityki MOP, przygotowuje projekt programu i budżetu, który jest następnie przedkładany do przyjęcia podczas Konferencji oraz wybiera Dyrektora Generalnego, który kieruje Międzynarodowym Biurem Pracy - stałym sekretariatem MOP. Dyrektor Generalny wybierany jest na pięć lat z możliwością wyboru na kolejną kadencję. Od 1 października 2012r.  pracami MBP kieruje Guy Ryder (Wielka Brytania).

   

  Dla MOP, przygotowującej się do obchodów w 2019 roku setnej rocznicy powstania, tematem kluczowym jest obecnie 7 inicjatyw stulecia, w tym szczególnie inicjatywa „Przyszłość pracy” (Future of work). Dynamiczne zmiany na globalizującym się rynku pracy, rozwój nowych technologii, zmiana form i organizacji pracy, migracje i zmiany demograficzne spowodowały w ostatnich latach potrzebę szybkiego reagowania MOP na wyzwania współczesności. W Agendzie ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030  promowanie godnej pracy znalazło właściwe miejsce. 

   

  Więcej informacji na temat MOP można uzyskać na stronach: www.ilo.org oraz http://www.dialog.gov.pl/dialog-miedzynarodowy/miedzynarodowa-organizacja-pracy/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: