close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 •  

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization – WIPO) została utworzona na mocy konwencji podpisanej w Sztokholmie w 1967 r., która weszła w życie w 1970 r., zaś organizacją wyspecjalizowaną NZ stała się w 1974 r. Obecnie zrzesza 188 państw członkowskich, w tym także Polskę.

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej zajmuje się:

   

  • ochroną własności intelektualnej (praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wzornictwa przemysłowego itp.);
  • koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej;
  • świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

   

  Dyrektorem Generalnym WIPO jest Australijczyk – dr Francis Gurry; kieruje organizacją od 2008 r.; zajmuje stanowisko już drugą kadencję - do 2020 r.

   

  WIPO jest jedyną organizacja w ramach NZ, która nie ma deficytu -  finansuje się prawie całkowicie z środków własnych - ma budżet wysokości 730 mln franków szwajcarskich (na lata 2016-2017), w 95% za rejestrowanie projektów, znaków handlowych i wydawanie patentów. Składki  członkowski to ok. 5 %.  Rezerwa budżetowa wynosi 2, 5 mln CHF.

   

  Organy:

   

  • Zgromadzenie Ogólne;
  • Konferencja Wszystkich Członków;
  • Posiedzenia poszczególnych Unii;
  • Komitet Koordynacyjny.

   

  Bieżąca praca w WIPO odbywa się obecnie w ramach 8 komitetów oraz w ramach rozmaitych grup roboczych i spotkań nieformalnych.

   

  Polska ratyfikowała Konwencję sztokholmską w 1975 r. RP jest stroną 18 z 25 najważniejszych umów międzynarodowych dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym Konwencji paryskiej (od 1919 r.) i berneńskiej (od 1920 r.). Wśród korzyści wynikającego z członkostwa Polski w WIPO należy zaliczyć przychody z tytułu udziału Polski w międzynarodowych systemach rejestracji znaków towarowych oraz rejestracji wzorów przemysłowych, ułatwienia dla podmiotów gospodarczych i indywidualnych (łatwiejsza i szybsza procedura, mniejsze koszty) w uzyskiwaniu międzynarodowej ochrony na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe) oraz wpływ na kształtowanie międzynarodowych systemów ochrony własności przemysłowej.

   

  Priorytety  Polski na forum WIPO:

   

  • przyjęcie efektywnego międzynarodowego standardu ochrony działalności organizacji nadawczych w celu przeciwdziałania zjawisku piractwa sygnału nadawczego w sieciach komputerowych;
  • ograniczanie zakresu funkcjonowania IGC; utrzymywanie takiego charakteru debaty, aby nie powodowała ona międzynarodowych skutków prawnych;
  • kontynuacja prac w zakresie harmonizacji prawa patentowego

   

  W czasie 55. Sesji Zgromadzeń (październik 2015 r.), Polska ponownie została wybrana członkiem dwóch bardzo znaczących komitetów WIPO – na lata 2016 – 2017: Komitetu Koordynacyjnego (CoCo) oraz Komitetu Programu i Budżetu (PBC). Ponadto Polak został imiennie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego CoCo oraz wiceprzewodniczącego PBC.

   

  W Polsce, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, współpracuje z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

  W 2013 r. Polska pełniła funkcję koordynatora w regionalnej grupie państw Europy Środkowej i Państw Bałkańskich (CEBS) w WIPO. Podejmowane działania pozwoliły na wzmocnienie pozycji Polski w tej organizacji, m.in. poprzez zwiększenie wpływu na  jej zarządzanie. Do podstawowych osiągnięć należy zaliczyć umocnienie jedności i spójności działania grupy CEBS na forum WIPO. CEBS umocnił swoją pozycję na forum WIPO. Dzięki zaangażowaniu Polski, działania i głos CEBS stały się widoczne  na forum tej organizacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: