close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY EKONOMICZNE

 •  

  Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) została powołana w 1964 roku i jest agendą wyspecjalizowaną systemu NZ. Polska jest jednym z 194 członków tej Organizacji.

   

  UNCTAD zajmuje się całościowym ujęciem zagadnień związanych z handlem, rozwojem i pokrewnymi tematami w obszarach inwestycji, finansów, technologii, rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. UNCTAD promuje sprzyjającą rozwojowi integrację państw rozwijających się do systemu gospodarki światowej. UNCTAD jest instytucja oparta na wiedzy, której zadaniem jest pomoc w ukształtowaniu współczesnej polityki debat i rozważań na temat rozwoju, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie wzajemnej koordynacji polityk wewnętrznych i działań międzynarodowych w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.

   

  Organizacja realizuje swój mandat poprzez trzy podstawowe funkcje (filary): budowanie konsensusu; badania i analizy polityczne (w tym dane statystyczne); pomoc techniczną skierowaną do państw rozwijających się.

   

  Sekretarzem Generalnym UNCTAD, od 1 września 2013 r., jest Dr. Mukhisha Kituyi (Kenia), a jego zastępcą Isabelle Durant (Belgia).

   

  Konferencja to głównym organ decyzyjny UNCTAD odbywający się co cztery lata. Podczas jej sesji państwa członkowskie oceniają bieżące trendy w handlu i rozwoju, dyskutują nad polityką w poszczególnych obszarach oraz formułują odpowiedzi na najważniejsze wyzwania pojawiające się na szczeblu globalnym. Określa ona także mandat i priorytety działań organizacji. Jest ona organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ostatnia konferencja UNCTAD XIV miała miejsce w Nairobi, w Kenii w lipcu 2016 r. i była poświęcona roli UNCTAD we wdrażaniu Agendy Rozwojowej 2030.

   

  W czteroletnim okresie pomiędzy konferencjami, pracami UNCTAD kieruje Rada ds. Handlu i Rozwoju (Trade and Development Board – TDB). Rada spotyka się w Genewie na corocznych sesjach regularnych, jak również do trzech razy w roku na sesjach wykonawczych w celu omówienia spraw pilnych , kwestii dotyczących zarządzania oraz kwestii instytucjonalnych.

   

  W UNCTAD funkcjonują 3 Komisje, które spotykają się w celu omówienia zagadnień w poszczególnych obszarach i ustalenia wytycznych dla Sekretariatu. Dwie z nich powołane zostały na mocy Porozumienia z Akry, tj.: Komisja ds. Handlu i Rozwoju oraz Komisja ds. Inwestycji, Przedsiębiorczości i Rozwoju. Sekretariat UNCTAD obsługuje także Komisję ds. Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju, która jest organem pomocniczym Rady Ekonomiczno-Społecznej NZ (ECOSOC).

   

   

   

   

  Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) jest jedną z pięciu regionalnych komisji NZ utworzonych w 1947 roku. Skupia 56 państw członkowskich, w tym, od początku swojej działalności, Polskę. Wśród krajów członkowskich przeważają kraje europejskie, ale jej członkami są także kraje Ameryki Północnej (Kanada i Stany Zjednoczone), Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan), a także Afryki (Izrael). Jednocześnie wszystkie kraje członkowskie ONZ mogą uczestniczyć w jej pracach. Udział w pracach EKG bierze ponad 70 specjalistycznych organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

   

  Podstawowym celem Komisji jest wzmacnianie współpracy gospodarczej pomiędzy krajami członkowskimi na poziomie regionalnym i globalnym, w tym: działanie na rzecz podnoszenia aktywności ekonomicznej; tworzenie norm prawa międzynarodowego regulującego liczne dziedziny obrotu międzynarodowego; podtrzymywanie i rozwój więzów gospodarczych między krajami członkowskimi i innymi krajami świata; zbieranie informacji ekonomicznych, technologicznych i statystycznych, ich analiza i rozpowszechnianie.

   

  EKG prezentuje regionalne problemy podczas światowych konferencji ONZ, a następnie podejmuje ona działania na rzecz kontynuacji analizy tych zagadnień na szczeblu regionalnym.

   

  EKG koncentruje swoje działania w obszarach: gospodarczym, środowiska, transportu, mieszkalnictwa, statystyki, zrównoważonej energii, leśnym i handlu. Opracowane przez EKG konwencje i protokoły oraz różnorodne przepisy i normy pozwoliły wyeliminować przeszkody i uprościć procedury w wielu obszarach w regionie. Wykorzystywane są one również poza regionem.

   

  13 kwietnia 2017 roku, Sekretarz Generalny ONZ António Guterres powołał stanowisko Sekretarza Wykonawczego EKG oraz Podsekretarza Generalnego NZ panią Olga Algayerova ze Słowacji.

   

  Co 2 lata Komisja zbiera się na formalnej sesji w celu dokonania przeglądu sytuacji ekonomicznej w regionie i podjęcia decyzji w sprawie programu pracy na przyszłość. Jej decyzje są przekazywane następnie ECOSOC jako organowi nadrzędnemu. Ostatnia 67. sesja Europejskiej Komisji Gospodarczej, przypadająca w 70 rocznicę powstania EKG, miała miejsce w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. 68 sesja będzie miała miejsce wiosną 2019 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: