close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU

 • Światowa Organizacja Handlu

  Na konferencji w Hawanie w 1947 roku 21 państw ustaliło tekst Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT). GATT wszedł w życie 1 stycznia 1948 roku, stając się podstawą prawną wielostronnego systemu współpracy handlowej i wprowadzając do codziennej praktyki takie zasady, jak klauzula najwyższego uprzywilejowania (KNU), czy narodowe traktowanie. W wyniku kolejnej rundy liberalizacyjnej GATT, w 1995 roku (Runda Urugwajska) zadecydowano o powstaniu Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organisation). WTO określa zasady współczesnego światowego handlu i - w przeciwieństwie do GATT - ma osobowość prawną. Polska jest współzałożycielem WTO (porozumienie ratyfikowała w 1995r.). W ramach WTO, podobnie jak na forum GATT, decyzje w większości spraw są podejmowane na zasadzie konsensusu. Runda Urugwajska doprowadziła również do objęcia systemem wielostronnym nowych dziedzin współpracy międzynarodowej. W czasie negocjacji wypracowano zupełnie nowy Układ w sprawie handlu usługami (GATS) oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).


  Najwyższą władzą WTO są regularne Konferencje Ministerialne (KM) odbywające się co dwa lata. Na nich oceniana jest dotychczasowa działalność WTO, nakreślane są plany jej rozwoju i perspektywy dalszego działania oraz wytyczane są konkretne cele do osiągnięcia w określonym czasie, głównie w zakresie obniżek stawek celnych. Rozstrzygają one często problemy na szczeblu politycznym, których nie udało się rozwiązać w trakcie rozmów w Genewie.


  Obecna Runda Negocjacyjna (DDA -Doha Development Agenda)


  W ramach WTO odbywają się kilkuletnie rundy wielostronnych negocjacji handlowych, mające na celu liberalizację handlu światowego i wzmocnienie systemu WTO. W dniach 9-13 listopada 2001 odbyła się IV Konferencja Ministerialna w Doha w Katarze, na której podjęto decyzję o przeprowadzeniu nowej rundy negocjacji, uwzględniającej interesy krajów rozwijających się - stąd nazwa Runda Rozwojowa Doha (ang. Doha Development Agenda -DDA).

   

  Główne obszary negocjacyjne DDA WTO to: rolnictwo, dostęp do rynku dla towarów nierolnych (są to głównie towary przemysłowe, ryby oraz produkty rybołówstwa, z ang. Non-Agricultural Market Access, skrót: NAMA), handel usługami, zasady WTO, ochrona praw własności intelektualnej (z ang. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, skrót: TRIPS), rozstrzyganie sporów, handel a środowisko oraz ułatwienia w handlu światowym.

   

  W ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), najważniejsze prace w 2017 roku i pierwszej poł. 2018 r. dotyczyły: kontynuacji negocjacji porozumienia dot. subsydiów w rybołówstwie, przygotowań do XI Konferencji Ministerialnej, która odbyła się w Buenos Aires. Próbowano także przełamać impas w obsadzie członków organu apelacyjnego systemu rozstrzygania sporów WTO. Poza tym rozpoczęto dyskusje otwarte, nieformalne nt. handlu elektronicznego, regulacji krajowych w usługach, ułatwień dla inwestycji oraz ułatwień dla MSMES. Obecnie 164 kraje są członkami WTO.  Polska w WTO po akcesji do UE


  Wejście do UE zmieniło formalną sytuację Polski na forum WTO, w związku z przekazaniem odpowiedzialności za kształtowanie polityki handlowej z poziomu narodowego na wspólnotowy. Oznacza to, że z państwami trzecimi i członkami WTO negocjacje prowadzi KE (Dyrekcja Generalna ds. Handlu - DG Trade) na podstawie mandatu uzyskanego od Rady UE (Ministrowie państw członkowskich UE) i w konsultacji z grupami roboczymi Rady UE, przede wszystkim z Komitetem ds. Polityki Handlowej (tzw. TPC), w pracach którego uczestniczy przedstawiciel Polski. W Komitecie ds. Polityki Handlowej omawiane są także wszystkie sprawy związane z uczestnictwem państw członkowskich w WTO. Na forum WTO państwa członkowskie UE nie prezentują oddzielnie swoich stanowisk. Wspólne stanowisko UE prezentowane jest natomiast przez Komisję Europejską.


  W czasie polskiej Prezydencji przedstawiciele Polski prowadzili wszystkie posiedzenia koordynacyjne krajów UE oraz uczestniczyli wraz z delegacją UE w spotkaniach zamkniętych.


  Więcej na stronie: http://www.wto.org/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: